Splošni pogoji poslovanja

I. SPLOŠNI POGOJI ZA STRANKE DRUŽBE DELIKOMAT D.O.O.

1. SPLOŠNO
Ti Splošni pogoji poslovanja (skrajšano v nadaljnjem tekstu SPP) so sestavni del sklenjene pogodbe in veljajo za prodajo in dobavo blaga s strani DELIKOMAT trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. (skrajšano v nadaljnjem tekstu Delikomat). Splošni pogoji poslovanja veljajo izključno za vsa poslovna razmerja med stranko in Delikomat.

2. PONUDBE
Naslov družbe je: Tržaška cesta 43A, 2000 Maribor, Slovenija. Obseg blaga, ki ga ponuja podjetje DELIKOMAT trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. trenutno vključuje prodajne avtomate, rezervne dele in surovine.

3. POGODBENO RAZMERJE
Pisna sporočila stranke (tudi po faksu ali elektronski pošti) se obravnavajo kot ponudba za sklenitev pogodbe. Stranka vezana na svoje naročilo, ponudbo ali drugačno obliko pogodbene izjave za obdobje treh mesecev, šteto od dneva, ko je Delikomat le-to prejel. Ponudbo lahko Delikomat sprejme izrecno ali konkludentno , pri čemer je konkludentni sprejem izražen z pošiljanjem naročenega blaga. Zaposleni v Delikomatu v nobenem primeru nimajo pravice do ustnih ali pisnih dogovorov s stranko, ki niso v skladu s temi splošnimi pogoji.

Ponudbe Delikomata so v pisni obliki (tudi po faksu ali elektronski pošti) in ga zavezujejo Delikomat 14 dni od dneva, ko je ponudba poslana. Stranka lahko to ponudbo sprejme v pisni obliki (tudi po faksu ali elektronski pošti). Obvezujoči datumi dobave morajo biti dogovorjeni v pisni obliki. Dogovorjeni rok dobave začne teči z dnem potrditve naročila.

Dobavni rok se ustrezno podaljša če Delikomat sam ne prejme blaga od svojih dobaviteljev, v primeru višje sile, delovnih nesreč, morebitnih stavk ali blokad kot iz razlogov, na katere Delikomat nima vpliva. Ponudbe Delikomata so, razen če ni navedeno drugače, vedno brez DDV.

4. CENE
Vse s strani Delikomata navedene cene so neobvezujoče in ne vključujejo stroške pošiljanja, stroške zavarovanja in druge stroške. Vse uvozne in izvozne dajatve, ki nastanejo ob pošiljanju, pa tudi vse druge pristojbine in stroške vedno bremenijo stranko.

5. PREHOD NEVARNOSTI
Če ni pisno drugače dogovorjeno, bo blago dostavljeno na naslov, ki ga je navedla stranka. Nevarnost in naključje se preidejo na stranko s predajo blaga. Prenos v skladu s to določbo nastopi tudi, če je blago predano špediterju ali prevozniku. Delikomat si pridržuje pravico do izpolnitve naročila z delnimi dobavami

6. ZAPADLOST
Datum zapadlosti plačila blaga nastopi v trenutku izročitve računa, razen če ni drugače dogovorjeno. Plačilo je potrebno izvršiti brez odtegljajev, gotovinskih popustov in stroškov, na enega od Delikomata navedenih računov. Stranka je dolžna prevzet tudi vse bančne stroške, povezane s plačilom.

7. POŠILJANJE & KOMPENZACIJE
Dostava blaga se opravi z običajnimi načini pošiljanja (pošta, dostavna služba, lastni vozni park, itd.). Stranka nima pravice enostransko kompenzirati lastne terjatev s terjatvami Delikomata.

8. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE
Do celotnega plačila vseh Delikomatovih terjatev ostane blago v lasti Delikomata. Dokler obstaja pridržek lastninske pravice ne sme kupec brez soglasja Delikomata blaga prodati, ali tretjim osebam omogočiti uporabo blaga. V primeru izvršbe na blago, ki je v lasti Delikomata in pri prenosu blaga na drugo lokacijo, je kupec o tem dolžan takoj pisno obvestiti Delikomat in tretje osebe seznaniti z lastninsko pravico Delikomata na blagu. Stranka je Delikomatu odgovorna za vso nastalo škodo.

9. GARANCIJA / ODŠKODNINA
Stranka izrecno priznava, da Delikomat v primeru nastopa zakonskih pogojev iz naslova garancije / odškodnine, najprej odpravi napake z izboljšavo v obliki zamenjave, dobave rezervnega dela oziroma popravila napake. Šele po izteku ustreznega obdobja, ki se določi za vsak posamezni primer in neuspešnem izboljšanju oziroma odpravi napake, lahko stranka uveljavlja zahtevek za znižanje cene.

Neustrezno ali pomanjkljivo blago mora kupec takoj vrniti Delikomatu. Delikomat ne odgovarja za neposredno in posredno škodo, izgube ali izgubljeni dobiček in je odgovoren le v primeru naklepa ali hude malomarnosti. Sporazumno in izrecno je odgovornost izključena v primerih manjše malomarnosti. Rok za uveljavitev garancije je dogovorjen eno leto po dobavi blaga.

Pri ostalih izključitvah garancije in odškodninske odgovornosti je stranka dolžna blago pregledati v skladu z določili OZ ob dobavi in eventualne pomanjkljivosti / poškodbe nemudoma javiti Delikomatu. Za rabljene avtomate ne obstaja nobeno jamčevanje, ne obstaja garancija in izključena je odškodninska odgovornost. Če kupec kupljenega blaga ne prevzame, je Delikomat upravičen vztrajati na prevzemu blaga ali zahtevati 30% kupnine kot pavšalno odškodnino in povračilo stroškov, pri čemer obdrži pravico zahtevati višjo odškodnino.

10. PLAČILA IN ZAMUDA
Če je kupec v zamudi z plačilom, ima Delikomat pravico zaračunati zamudne obresti v višini 5% nad vsakokratnim EURIBOR.V primeru zamude je kupec dolžan nositi vse stroške povezane z izterjavo terjatev, predvsem stroške izterjave, sodne in odvetniške stroške.11. Končne določbe

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali sporazumno. Za vsa pravna razmerja v zvezi s to pogodbo se uporablja pravo Republike Slovenije, za reševanje sporov v zvezi z njo pa pristojno sodišče v Mariboru.

Če je katera koli določba teh pogojev neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb ali predmeta in vseh s to pogodbo dogovorjenih ostalih pogojev in sestavin. Takšno neveljavno ali neizvršljivo določbo nadomesti učinkovita in izvršljiva določba, ki je čim bliže vsebini in namenu neveljavne ali neizvršljive določbe.

II. SPLOŠNI POGOJI PRODAJE ZA DOBAVITELJE DRUŽBE DELIKOMAT D.O.O.

1. SPLOŠNO
Ti splošni pogoji nakupa veljajo za nakup blaga in nadaljnje aktivnosti med pogodbenimi partnerji in Delikomat trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., (v nadaljevanju Delikomat) kot tudi za okvirne dogovore, sklenjene med pogodbenimi partnerji in Delikomat d.o.o.

Ti pogoji nakupa so zavezujoči za celoten sedanji in bodoči poslovni promet med Delikomat in pogodbenimi partnerji , tudi če se na njih izrecno ne sklicuje. Vsakovrstne splošne pogoje poslovanja ali splošne pogoje nakupa od dobaviteljev Delikomat ne sprejema in v poslovnem odnosu med Delikomat in dobavitelji njihovi splošni pogoji ne veljajo. Molk do splošnih pogojev poslovanja ali splošnih pogojev nakupa se ne šteje, kot sprejetje le-teh. Dopolnilne določbe in splošni pogoji poslovanja ali nakupa pogodbenega partnerja postanejo sestavni del pogodbe le v kolikor so posebej dogovorjeni in pisno potrjeni.

2. FORMALNE ZAHTEVE
Spremembe ali dopolnitve pogodbe morajo biti sklenjene v pisni obliki. To velja tudi za spremembo pisne formalne zahteve.

3. NAROČANJE
Naročilo je možno oddati izključno v pisni obliki ali po elektronski pošti.

4. PONUDBA, ODDAJA PONUDBE, SPREJEM PONUDBE
Naročila Delikomata so pravno zavezujoča samo, če so v pisni obliki ali poslana po elektronski pošti in so podpisana s strani pooblaščene osebe. Če ni drugače dogovorjeno, je ponudba, naslovljena na Delikomat, zavezujoča najmanj 60 (šestdeset) dni. Ponudbe se sprejme v pisni obliki ali po elektronski pošti. Priprava ponudb za Delikomat je brezplačna, ne glede na to, koliko dela je bilo potrebnega za pripravo ponudbe.

5. PREPOVED ODSTOPA
Dodeljeno naročilo se, brez privolitve Delikomata, v celoti ali delno ne sme odstopiti podizvajalcem.

6. CENA, POGOJI PLAČILA
Vse storitve dobavitelja se plačajo po fiksnih cenah, brez DDV. Dogovorjena fiksna cena vključuje vse storitve, ki so potrebne za izpolnitev pogodbe. To vključuje zlasti vse stroške za morebitne stroške licenčnin, pakiranje, prevoz, zavarovanje in razkladanje, kakor tudi za javne takse in dajatve, ter vse ostale možne stroške. Če dobavitelj zniža cene za svoje storitve pred prevzemom, bodo cene ustrezno prilagojene.

V vseh pisnih dokumentih, ki se nanašajo na naročilo, zlasti na računih, se mora navesti Delikomatova številka naročila. V nasprotnem primeru ima Delikomat pravico takšne dokumente brez obravnave in obdelave zavrniti in se štejejo kot da jih Delikmat ni prejel. Delikomat ne opravlja predplačil. Če ni izrecnega pisnega dogovora o drugačnem dogovoru, je rok plačila 30 dni od prejema računa ali drugega dokumenta, ki povzroči plačilno obdobje. Dobavitelj je upravičen izstaviti račun šele po popolni dobavi blaga. Kakršnakoli odstopanja morajo biti sporazumno dogovorjena v pisni obliki.V primeru nepravočasnega plačila dolguje Delikomat zamudne obresti v višini 2 (dveh) odstotnih točk višje od objavljene temeljne obrestne mere Banke Slovenije. Zahtevek poteče, če ni vložen pisno v šestih tednih po prejemu plačila računa. Izvršitev morebitnih nadaljnjih odškodninskih zahtevkov, ki presegajo predhodno navedeno, je izključena.

7. POBOT
Kompenzacija zahtevkov Delikomata z nasprotnimi terjatvami, ne glede na vrsto, je izključena.

8. KRAJ DOBAVE, PREVZEM IN PREVZEMANJE TVEGANJA
Dobave se opravijo na riziko dobavitelja, če ni bilo drugače dogovorjeno, izključno na sedežu podjetja Delikomat. Dobave so lahko izključno popolne. Dogovorjeno je da se ne smejo opravljati delne dobave. Delikomat ni dolžan sprejeti delnih dobav. Z dostavo in sprejemom delne dobave se pogodba ne šteje za izpolnjeno. Pogodba je izpolnjena šele z dostavo zadnje delne dobave. V tistem trenutku se šteje, da je dobava izvršena. Do popolne dobave ni prenosa nevarnosti na Delikomat.

Če dostava na dogovorjeni kraj dostave ni mogoča, mora o tem dobavitelj nemudoma obvestiti Delikomat. Za vse zamude dobavitelja, zaradi nezmožnosti dobave na kraj dobave, Delikomat ni odgovoren.

Dostava mora biti opravljena izključno med uradnimi urami sprejema blaga, ki je naveden na Delikomatovi spletni strani. Delikomat si pridržuje pravico spremembe ur prevzema v ustreznem obsegu.

Dobavitelj nosi stroške in riziko prevoza do predaje blaga za prvimi vrati, ki jih je mogoče zakleniti, na lokaciji Delikomata ali na dogovorjenem kraju dostave (INCOTERMS 2010). Riziko izgube ali škode preide na Delikomat šele po tej predaji. Dobavitelj mora skleniti zavarovanje prevoza blaga in pravilno pakirati blago (glej točko 9). Škodo, ki nastane zaradi neustrezne embalaže pred prevzemom s strani Delikomata, bremeni dobavitelja. Ob prevzemu mora biti predan ustrezno zaključen tovorni list, ki ustreza mednarodnim standardom za zračni in cestni prevoz. Vsaka dostava zahteva izdajo ločenega tovornega lista. Brez dostave tovornega lista se sprejem blaga ne opravi.

9. PAKIRANJE, PALETIRANJE
Pošiljke je treba dostaviti na paletah, razen če ni drugače dogovorjeno. Pakiranje in paletiranje je treba izvajati tako, da je zagotovljena ustrezna zaščita blaga. Prevozni paketi morajo biti na zunanji strani označeni z oznako izdelka in številom zapakiranih prodajnih enot, ter z vsemi predpisanimi oznakami, simboli ter ustreznimi navodili za ravnanje, v skladu z veljavnimi predpisi v Sloveniji.

Dobavitelj mora upoštevati predpise za nalaganje in obremenitev in uporabiti zadostno količino pripomočkov za zalaganje da zagotovi zadostno varnost prevoza.

Če je bil plačan kavcija za paletiranje in pakiranje, je dobavitelj dolžan prevzeti vrnjeno embalažo in povrniti plačano kavcijo.

10. ODPOVED IN PRENEHANJE POGODBE
V primeru dalj časa trajajoče zamude lahko Delikomat ob upoštevanju roka 30 (trideset) dni, dobavitelj pa upoštevaje rok 90 (devetdeset) dni, odpove pogodbo, pri čemer se odpoved posreduje do vsakega zadnjega v mesecu.

Delikomat lahko zaradi pomembnega razloga kadarkoli prekine pogodbo brez odpovednega roka. Pomembni razlogi vključujejo, vendar niso omejeni na, spodaj naštete razloge, ali če je dobavitelj likvidiran, ali če je bil nad sredstvi dobavitelja sprožen postopek zaradi insolventnosti, ali je bil zavrnjen zaradi pomanjkanja sredstev za pokrivanje stroškov. Delikomat ima pravico razglasiti takojšnjo razveljavitev pogodbe, če obstaja pomemben razlog, zlasti:

(a) če dobavitelj krši uradne predpise ali določbe teh pogojev nakupa; (b) če dobavitelj izvaja dejanja z negativnimi učinki za Delikomat, zlasti če je sklenil za Delikomat škodljive dogovore z drugimi družbami, ki so v nasprotju z dobro poslovno prakso ali je sklenil dogovore v nasprotju s konkurenčnim dogovorom; (c) če je dobavitelj zaposlenim v Delikomatu, ki sodelujejo pri sklenitvi ali izvajanju pogodbe, neposredno ali posredno obljubil ali omogočil kakšne koristi, ali pa jim je grozil ali povzročil škodo.

Ob takojšnji prekinitvi pogodbe iz pomembnih razlogov, rok prenehanja veljavnosti pogodbe s strani Delikomata ni potreben.

11. GARANCIJA
Dogovorjeno je, da je vse dostavljeno blago prve kakovosti. Če so bili vzorci predloženi, mora blago ustrezati tej kakovosti.

Ob dostavi blaga dobavitelj jamči, da blago ustreza vsem v Sloveniji veljavnim predpisom in za to blago značilnim pogojem skladiščenja. Blago s časovno omejenim rokom uporabnosti, vključno s tistim, ki mu je potrebno določiti dan poteka uporabe, je potrebno dostaviti sveže, kot je le mogoče za določeno vrsto blaga.

V primeru uveljavljanja garancije ima Delikomat pravico določiti vrsto jamstva (izboljšanje, nadomestitev, znižanje cene ali zamenjava).

Dobavitelj jamči obstoj dogovorjene kakovosti v celotnem garancijskem roku, za pokvarljivo blago, omejeno na obdobje, v katerem bi bilo blago običajno potrebno porabiti. Izključitev odgovornosti ali omejitve odgovornosti dobavitelja, zlasti iz naslova garancije ali odškodninske odgovornosti, Delikomat ne sprejme.

12. ZAMUDA
Dostava blaga mora biti opravljena pravočasno. Dogovorjeni datumi dostave so fiksni roki dobave. Če je dobavitelju poznano, da je z dostavo v zamudi, mora takoj obvesti Delikomat o obstoječi zamudi in pričakovanem trajanju zamude pri dostavi. Ta obvestitev dobavitelja ne odvezuje od odškodnine za škodo, nastalo zaradi zamude, niti od dogovorjenih pogodbenih kazni. V primeru zamude pri dobavi je Delikomat upravičen, da po določitvi primernega dodatnega roka dobavo, v celoti ali delno odstopi od naročila.

Če dobavitelj zamuja z dobavo blaga, je Delikomat upravičen za vsak dan zamude pri dobavi do povračila škode v višini 0,5% od celotne vrednosti naročila, v kar ni vključen DDV, vendar največ do 10% vrednosti celotne pogodbene vrednosti, v kar ni vključen DDV. To velja tudi, če dobavi dobavitelj po dogovorjenem datumu dobave delno pogodbeno količino blaga in jo Delikomat sprejme.

13.NAPAKE V IZPOLNITVI
Delikomat ima pravico odstopiti od pogodbe, bodisi zaradi v celoti neizpolnjene pogodbe, bodisi samo zaradi neizpolnjenih posameznih delov pogodbe.
V primeru kakršnihkoli težav z dobavo, ima Delikomat pravico dobavitelju dati dodatni rok 21 (enaindvajset) dni (prvo opozorilo); v kolikor v tem roku blago ni dobavljeno dodatni rok 14 (štirinajst) dni (drugo opozorilo); v kolikor v tem roku blago ni dobavljeno končni rok (7) sedem dni (tretje opozorilo). Roki se štejejo od dneva oddaje na pošto. Če celotna dobava v tem obdobju ni opravljena, ima Delikomat pravico nabaviti nadomestno blago, pri čemer vse stroške in riziko nadomestne dobave bremeni dobavitelja. V primeru nevarnosti zaradi zamude je Delikomat upravičen, da nadomestno nabavo izvesti brez odlašanja in brez predhodnih opozoril dobavitelju. Vse stroške in škodo, ki nastanejo ob nabavi nadomestnega blaga, bremeni dobavitelja. Delikomat jih lahko pobota s terjatvami dobavitelja.

14. JAMSTVO ZA IZDELKE
Delikomat ne priznava nobenih zahtevkov ter uveljavljanja pravic kupcev ali tretjih oseb glede odgovornosti za izdelek zaradi napak ali pomanjkljivosti v blagu. Vsa jamstva za izdelek nosi dobavitelj. V primeru odkritih napak, pomanjkljivosti, nepravilnosti v dobavljenem blagu, mora dobavitelj takoj obvestiti Delikomat in na lastne stroške takšno blago zamenjati ali ga brez stroškov za Delikomat prevzeti nazaj. V primeru, da je Delikomat po slovenski zakonodaji odgovoren kupcu ali tretji osebi povrniti stroške ali škodo, se dobavitelj zaveže, da Delikomatu povrne polno odškodnino.

Dobavitelj mora blago označiti tako, da je mogoče nedvomno razbrati proizvajalca ali uvoznika s sedežem v Evropski uniji ali dobavitelja samega.

15. ODŠKODNINE
Dobavitelj je odgovoren za povrnitev morebitne škode Delikomatu zaradi nepravilne dostave oziroma pomanjkljive ali napačne dobave blaga.

16. SKLADNOST
Direktiva o skladnosti, ki je na voljo na Delikomatovi spletni strani, je sestavni del vsake pogodbe, sklenjene med Delikomatom in drugimi podjetji.

17. PRISTOJNOST, VELJAVNA ZAKONODAJA
Dogovorjena je uporaba slovenskega prava, ob izključitvi Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga in kolizicijskih pravil. Za vse zahtevke, ki izhajajo iz pogodbe, je dogovorjena stvarna in krajevna pristojnost pristojnega sodišča v Mariboru.

18. ZAUPNOST
Dobavitelj se nepreklicno zaveže, da nobenih, njemu s strani Delikomata dostopnih, izročenih ali drugače v zvezi ali na podlagi poslovnega odnosa ali kontakta do Delikomata poznanih poslovnih in zaupnih podatkov ne bo razkril tretjim osebam brez izrecnega soglasja Delikomata in jih bo varoval kot poslovno skrivnost, ter ne bo omogočil tretjim osebam dostopa do teh podatkov. Nadalje se dobavitelj zaveže, da bo uporabil le podatke, ki jih je ob sodelovanju moral poznati ali uporabiti, vendar le v okviru sklenjene pogodbe.Obveza o zaupnosti ostaja v veljavi za obdobje 3 (treh) let po prenehanju poslovnih odnosov z Delikomatom ali neodvisno od poslovnega razmerja, za obdobje 3 (treh) let po izmenjavi poslovnih podatkov.Oglaševanje in publikacije o sodelovanju z Delikomatom in vključitev Delikomatovega imena v referenčni seznam dobavitelja je dovoljen le s predhodnim pisnim soglasjem Delikomata.

19. SALVATORIČNA KLAVZULA
Če je katera koli določba teh splošnih pogojev, ali če postane v celoti ali delno pravno neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na pravno veljavnost vseh drugih pogojev. Pogodbenice nadomestijo neveljavno ali neizvršljivo določbo z učinkovito in izvršljivo določbo, ki je čim bliže vsebini in namenu neveljavne ali neizvršljive določbe.

- Neposredno bančno nakazilo: nakazilo neposredno na naš bančni račun. Kot razlog za plačilo navedite številko naročila. Vaše naročilo ne bo poslano, dokler ne prejmemo denarja na naš račun.

- PayPal: Kaj je PayPal? Plačajte s sistemom PayPal.

- Kreditna kartica: Plačajte s kreditno kartico.