café+co skladnost

Odgovorno ravnanje in upoštevanje obstoječih zakonskih zahtev sta zelo pomembna dejavnika za café+co, kot del skupine podjetij LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Uporabljata se za vsakogar, vključno s poslovodstvom, vodstvenimi delavci in zaposlenimi. Vendar pa je, v vsakdanjem življenju in v odnosih s tretjimi osebami, treba upoštevati ne le pravne predpise, temveč tudi etične vrednote, h katerim se skupina podjetij čuti zavezana.

Smernice o skladnosti določajo načela preglednega upravljanja, etičnega in pravilnega ravnanja ter ravnanja z informacijami / lastništvom podjetja, ki so zavezujoče za skupino café+co, kot del LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Vsak posameznik prispeva k pravilni funkcionalnosti poslovnih procesov in trajnostnemu obstoju podjetja. Za spodbujanje optimalnega izvajanja Smernic o skladnosti, delujejo kot kontaktne osebe lokalni uslužbenci za skladnost in naš glavni vodja za skladnost LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG.

Skupno razumevanje, opredeljeno v Smernicah o skladnosti, deluje kot podlaga za uspešno in strokovno sodelovanje tako znotraj kot izven skupine.

Naše Smernice za skladnost obsegajo naslednje točke:
1. Skladnost z zakoni
2. Prepoved diskriminacije
3. Pravična konkurenca
4. Dodeljevanje in sprejemanje neprimernih koristi / daril in povabil
5. Navzkrižje interesov, ravnanje z delnicami, sekundarna zaposlitev
6. Donacije
7. Sponzorstva
8. Zaščita premoženja podjetja in nejavnih informacij

Responsible behavior and adherence to the existing legal requirements are of great importance to café+co as part of the group of companies of LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. It applies to everyone, including Executive Board, managing directors, senior executives and the employees. However, in a daily life and in dealings with third parties not only legal regulations should be respected, but also ethical values which the group of companies feels obliged to meet.

The Compliance Guideline sets forth principles regarding transparent management, ethical and correct behavior as well as handling of information/corporate property, which are binding for café+co as part of the group of companies of LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Each single one contributes to the proper functionality of business processes and sustainable existence of the company. To foster optimal implementation of the Compliance Guideline, local Compliance Officers and our Chief Compliance Officer of LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG act as contact persons.

The common understanding defined in the Compliance Guideline acts as a basis for a successful and professional cooperation both internally and externally.

Our Compliance Guideline comprises the following sections:
1. Compliance with laws
2. Prohibition of discrimination
3. Fair competition
4. Granting and accepting of improper benefits/gifts and invitations
5. Conflict of interest, handling of shareholdings, secondary employment
6. Donations
7. Sponsorship
8. Protection of corporate property and non-public information